top of page

AFDRUK

Ronman Show MTB-instructeur Ronny Quittschalle

Volgens § 5 TMG

Ronny Quitschalle

Meininger Strae 12
99092 Erfurt

Contact

Telefoon: 0179/4110727
E-mail: info@ronmanshow.com

 

Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Naam en zetel van de verzekeraar: SV Opstalverzekering
Kaiserstrae 178, 76133 Karlsruhe, Duitsland

Geldigheidsgebied van de verzekering:
Duitsland

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 Abs. 2 RStV

Ronny Quitschalle
Meininger Strae 12
99092 Erfurt

We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Gebruikte afbeeldingen copyright Ronny Quittschalle afbeeldingen in het publieke domein (OCC)

Aansprakelijkheid voor inhoud

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's volgens 7, paragraaf 1 van de Duitse Telemediawet (TMG). Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten.

Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid ter zake is echter pas mogelijk vanaf het moment dat bekend is met een concrete overtreding van de wet. Zodra we op de hoogte zijn van overtredingen van de wet, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites waarop wij geen invloed hebben. Daarom kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De respectievelijke aanbieder of exploitant van de pagina's is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. Zodra we op de hoogte zijn van wetsovertredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

auteursrechten

De inhoud en werken op deze pagina's die door de exploitanten van de site zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, bewerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra we op de hoogte zijn van wettelijke overtredingen, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Impressum: Impressum

privacy

afdruk

Gegevensbescherming

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch vastgelegd door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Details vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming onder "Recht op beperking van de verwerking".

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; surfgedrag is niet naar jou te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

privacy

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen u erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Ronny Quitschalle

Meininger Strae 12
99092 Erfurt

Telefoon: 0179/4110727
E-mail: info@ronmenshow.com

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen directe reclame (Art. 21 AVG)

Als de gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter e of f AVG, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrond waarop de verwerking is gebaseerd, vindt u in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw betrokken persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (Bezwaar volgens art. 21 lid 2 1 AVG).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om directe reclame te maken, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonlijke gegevens dan niet langer gebruikt voor directe reclamedoeleinden (bezwaar volgens art. 21 lid 2 AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een klacht in te dienen laat enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel onverlet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als site-exploitant stuurt, te beschermen, gebruikt deze site een SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk moment. Voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het colofon staat vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurt, kunt u in plaats van verwijdering verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.

  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van dat ze worden verwijderd.

  • Als u bezwaar heeft gemaakt in overeenstemming met artikel 21, lid 1, AVG, moeten uw belangen en die van ons worden afgewogen. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag - alleen worden gebruikt met uw toestemming of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Bezwaar maken tegen promotionele e-mails

Hierbij maken wij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukplicht om ongevraagd reclame- en informatiemateriaal te verzenden. De site-exploitanten behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van het verzenden van ongevraagde advertenties, zoals spam-e-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

koekjes

Sommige websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd bent over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie

  • besturingssysteem gebruikt

  • Verwijzende URL

  • Hostnaam van de toegangscomputer

  • Tijdstip van serververzoek

  • IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contact Formulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u invult in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) AVG als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG) en/of op onze legitieme belangen (Art. 6 Para. 1 Lit. f AVG), aangezien we een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen.

De gegevens die u ons via contactverzoeken hebt toegestuurd, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Registratie op deze site

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. We gebruiken de voor dit doeleinde ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft aangemeld. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie.

Voor belangrijke wijzigingen, zoals de omvang van het aanbod of technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het e-mailadres dat bij de registratie is opgegeven om u op deze manier te informeren.

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt op basis van uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit is gebaseerd op artikel 6 lid 1 letter b AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract of precontractuele maatregelen na te komen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit nodig is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan de bank die verantwoordelijk is voor de verwerking van betalingen.

Verdere overdracht van de gegevens vindt niet of alleen plaats als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden uw gegevens niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt b AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract of precontractuele maatregelen uit te voeren.

4. Sociale media

eRecht24 Veilig delen tool

De inhoud op onze pagina's kan worden gedeeld op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Google+ in overeenstemming met de gegevensbescherming. Deze site gebruikt hiervoor de eRecht24 Safe Sharing Tool . Deze tool brengt alleen direct contact tussen de netwerken en gebruikers tot stand wanneer de gebruiker actief op een van deze knoppen klikt. Het klikken op de knop betekent toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a), AVG Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken voor de toekomst.

Deze tool geeft gebruikersgegevens niet automatisch door aan de beheerders van deze platforms. Als de gebruiker is geregistreerd bij een van de sociale netwerken, verschijnt bij het gebruik van de sociale knoppen van Facebook, Google+1, Twitter & Co. een informatievenster waarin de gebruiker de tekst kan bevestigen voordat deze wordt verzonden.

Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze pagina op sociale netwerken delen in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming zonder dat de netwerkexploitanten volledige surfprofielen maken.

Plug-ins voor sociale media met Shariff

Op onze website worden plug-ins voor sociale media gebruikt (bijv. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

U kunt de plug-ins meestal herkennen aan de respectieve logo's van sociale media. Om de gegevensbescherming op onze website te garanderen, gebruiken we deze plug-ins alleen in combinatie met de zogenaamde "Shariff"-oplossing. Deze applicatie verhindert dat de plug-ins die op onze website zijn geïntegreerd, gegevens naar de betreffende aanbieder overdragen wanneer u de site voor het eerst bezoekt.

Een directe verbinding met de server van de provider wordt alleen tot stand gebracht (toestemming) wanneer u de betreffende plug-in activeert door op de bijbehorende knop te klikken. Zodra u de plug-in activeert, ontvangt de betreffende aanbieder de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op uw respectieve sociale media-account (bijv. Facebook), kan de betreffende aanbieder uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount.

Het activeren van de plug-in betekent toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 lit. a AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst.

5. Analysetools en advertenties

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op artikel 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

browser plug-in

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld: Schakel Google Analytics uit.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk moment via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in het punt "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

opslagduur

Gegevens die door Google op gebruikers- en gebeurtenisniveau zijn opgeslagen en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. User ID) of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details hierover vindt u onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

WordPress-statistieken

Deze website gebruikt de WordPress Tool Stats om de bezoekerstoegang statistisch te evalueren. De aanbieder is Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, VS.

WordPress Stats maakt gebruik van cookies, die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt opgeslagen op servers in de VS. Uw IP-adres wordt na verwerking en voor opslag geanonimiseerd.

"WordPress Stats"-cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

De opslag van “WordPress Stats”-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op artikel 6 lid 1 onder f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de anonieme analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd bent over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens voor de toekomst door een opt-out-cookie in uw browser in te stellen door op deze link te klikken: https://www.quantcast.com/opt-out/ .

Als u de cookies op uw computer verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Google AdSense (niet-gepersonaliseerd)

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het integreren van advertenties. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043.

We gebruiken Google AdSense in de "niet-gepersonaliseerde" modus. In tegenstelling tot de gepersonaliseerde modus zijn de advertenties dus niet gebaseerd op uw eerdere gebruikersgedrag en wordt er geen gebruikersprofiel voor u aangemaakt. In plaats daarvan wordt bij het selecteren van de reclame gebruik gemaakt van zogenaamde "contextinformatie". De geselecteerde advertenties zijn dan gebaseerd op bijvoorbeeld uw locatie, de inhoud van de website waarop u zich bevindt of uw huidige zoektermen. U kunt meer informatie vinden over de verschillen tussen gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde targeting met Google AdSense op: https://support.google.com/adsense/answer/9007336 .

Houd er rekening mee dat cookies ook kunnen worden opgeslagen bij gebruik van Google Adsense in niet-gepersonaliseerde modus. Volgens Google worden deze gebruikt om fraude en misbruik tegen te gaan. De cookies blijven op uw eindapparaat staan totdat u ze verwijdert.

Het gebruik van Google Adsense in niet-gepersonaliseerde modus is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. We hebben een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel onze website als onze advertenties te optimaliseren.

Google is gecertificeerd volgens het "EU-US Privacy Shield". Het Privacy Shield is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om te zorgen voor naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is volgens het Privacy Shield verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven.

U kunt uw advertentie-instellingen onafhankelijk aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://adssettings.google.com/authenticated .

Meer informatie over de advertentietechnologieën van Google vindt u hier:
https://policies.google.com/technologies/ads
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

Google Analytics-remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverschrijdende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Deze functie maakt het mogelijk om de met Google Analytics Remarketing aangemaakte advertentiedoelgroepen te koppelen aan de apparaatoverschrijdende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen interessegerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op het ene eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) ook op een ander van uw eindapparaten (bijv. tablet of pc) worden weergegeven. .

Als u hiervoor toestemming heeft gegeven, koppelt Google hiervoor uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account. Zo kunnen op elk apparaat waarop u inlogt met uw Google-account dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden geplaatst.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics door Google geverifieerde gebruikers-ID's, die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen voor advertenties op verschillende apparaten te definiëren en te creëren.

U kunt permanent bezwaar maken tegen apparaatoverschrijdende remarketing/targeting door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account te deactiveren; volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .

De samenvatting van de geregistreerde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u bij Google kunt geven of intrekken (artikel 6, lid 1, onder a) AVG). In het geval van gegevensverzamelingsprocessen die niet zijn samengevoegd in uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de fusie), is het verzamelen van gegevens gebaseerd op artikel 6 lid 1 lid f AVG. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de websitebeheerder belang heeft bij de anonieme analyse van websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de gegevensbeschermingsvoorschriften vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de .

Google AdWords en Google Conversies bijhouden

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we zogenaamde conversietracking. Als u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie geplaatst voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-adverteerders. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten komen erachter hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig in uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

De opslag van "conversiecookies" en het gebruik van deze trackingtool zijn gebaseerd op artikel 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd bent over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Facebook-pixels

Onze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook") om de conversie te meten.

Op deze manier kan het gedrag van sitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige advertentiemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als beheerder van deze website, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen reclamedoeleinden in overeenstemming met de Facebook- richtlijnen voor gegevensgebruik. Hierdoor kan Facebook advertenties plaatsen op Facebook-pagina's en buiten Facebook. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als sitebeheerder niet worden beïnvloed.

Het gebruik van Facebook-pixels is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, inclusief sociale media.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ .

U kunt de remarketingfunctie 'Aangepaste doelgroepen' ook uitschakelen in het gedeelte Advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Hiervoor moet je ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde reclame van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

6. Nieuwsbrieven

nieuwsbrief gegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link "uitschrijven" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om u aan te melden voor de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en verwijderd nadat u de nieuwsbrief heeft opgezegd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

CleverReach

Deze website maakt gebruik van CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach is een dienst waarmee de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert om u te abonneren op de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.

Onze nieuwsbrieven die met CleverReach worden verzonden, stellen ons in staat om het gedrag van de ontvangers van de nieuwsbrief te analyseren. Hier kan onder andere worden geanalyseerd hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een eerder gedefinieerde actie (bijvoorbeeld aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden na het klikken op de link in de nieuwsbrief. Meer informatie over gegevensanalyse door de CleverReach-nieuwsbrief is beschikbaar op: https://www.cleverreach.com/de/funktions/reporting-und-tracking/ .

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Als u geen analyse door CleverReach wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Voor dit doel bieden we een bijbehorende link in elk nieuwsbriefbericht. U kunt zich ook direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om u aan te melden voor de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden zowel van onze servers als van de servers van CleverReach verwijderd nadat u de nieuwsbrief heeft opgezegd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van CleverReach op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/ .

Afsluiten van een contract voor orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract afgesloten met CleverReach en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruik van CleverReach.

7. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube met verbeterde privacy

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-website. De exploitant van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus sluit echter niet noodzakelijk de overdracht van gegevens aan YouTube-partners uit. Zo maakt YouTube verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of je een video bekijkt.

Zodra u een YouTube-video op onze website start, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen op je YouTube-account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van onze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw eindapparaat staan totdat u ze verwijdert.

Indien nodig kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen worden geactiveerd waarop wij geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6 (1) (f) AVG.

Meer informatie over gegevensbescherming op YouTube vindt u in hun gegevensbeschermingsverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

vimeo

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Als u een van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een Vimeo-plug-in, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. De Vimeo-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht. Daarnaast verkrijgt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als je niet bent ingelogd op Vimeo of geen Vimeo-account hebt. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar de Vimeo-server in de VS.

Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, stelt u Vimeo in staat uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw Vimeo-account.

Vimeo wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6 (1) (f) AVG.

Zie het privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens.

Google-weblettertypen

Deze site maakt voor de uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenaamde webfonts van Google. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers.

Google reCAPTCHA

We gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze websites. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Met reCAPTCHA moet worden gecontroleerd of de gegevensinvoer op onze websites (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbod tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google, zie de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html .

8. Online marketing en partnerprogramma's

Amazon Affiliate Programma

De site-exploitanten nemen deel aan het Amazon EU-partnerprogramma. Op onze pagina's zijn Amazon-advertenties en links naar de website Amazon.de geïntegreerd, waarmee we geld kunnen verdienen door vergoeding van advertentiekosten. Amazon gebruikt cookies om de herkomst van de bestellingen te kunnen achterhalen. Hierdoor kan Amazon herkennen dat je op de partnerlink op onze website hebt geklikt.

"Amazon-cookies" worden opgeslagen op basis van artikel 6 lid f AVG. De websitebeheerder heeft hierbij een gerechtvaardigd belang, aangezien de hoogte van zijn aangesloten vergoeding alleen via de cookies kan worden bepaald.

Zie het privacybeleid van Amazon voor meer informatie over hoe Amazon gegevens gebruikt: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401 .

9. Betalingsaanbieders en wederverkopers

Digistore24

De WordPress-plug-in biedt de mogelijkheid om verschillende Digistore24-services op uw eigen website te integreren, bijvoorbeeld de social proof bubble, de affiliate-advertentiemediagenerator of andere tools.

Bij elke integratie worden niet-persoonlijke gegevens opnieuw geladen van de Digistore24-server (bijvoorbeeld een Javascript-bestand).

Met dit herladen roept uw webbrowser een website op vanaf de Digistore24-server. Onze server heeft geen invloed op de mate waarin uw webbrowser gegevens doorstuurt naar de Digistore24-server. Onze server geeft in dit kader zelf geen gegevens door aan de servers van Digistore24.

Digistore24 GmbH legt als verantwoordelijke partij uit welke gegevens Digistore24 bij uw bezoek aan deze website opslaat en verwerkt in haar eigen privacyverklaring De privacyverklaring van Digistore24 vindt u hier: https://www.digistore24.com/dataschutz

Digistore24 WordPress-plug-in

De WordPress-plug-in biedt de mogelijkheid om verschillende Digistore24-services op uw eigen website te integreren, bijvoorbeeld de social proof bubble, de affiliate-advertentiemediagenerator of andere tools.

Bij elke integratie worden niet-persoonlijke gegevens opnieuw geladen van de Digistore24-server (bijvoorbeeld een Javascript-bestand).

Met dit herladen roept uw webbrowser een website op vanaf de Digistore24-server. Onze server heeft geen invloed op de mate waarin uw webbrowser gegevens doorstuurt naar de Digistore24-server. Onze server geeft in dit kader zelf geen gegevens door aan de servers van Digistore24.

Digistore24 GmbH legt als verantwoordelijke partij uit welke gegevens Digistore24 bij uw bezoek aan deze website opslaat en verwerkt in haar eigen privacyverklaring De privacyverklaring van Digistore24 vindt u hier: https://www.digistore24.com/dataschutz

Conversietools / winkelwagen

Digistore24 biedt de mogelijkheid om met HTML en Javascript code verschillende diensten op uw eigen website te integreren, bijvoorbeeld de Social Proof Bubble of de Digistore24 winkelwagen.

Bij elke integratie worden niet-persoonlijke gegevens opnieuw geladen van de Digistore24-server (bijvoorbeeld een Javascript-bestand).

Met dit herladen roept uw webbrowser een website op vanaf de Digistore24-server. Onze server heeft geen invloed op de mate waarin uw webbrowser gegevens doorstuurt naar de Digistore24-server. Onze server geeft in dit kader zelf geen gegevens door aan de servers van Digistore24.

Digistore24 GmbH legt als verantwoordelijke partij uit welke gegevens Digistore24 bij uw bezoek aan deze website opslaat en verwerkt in haar eigen privacyverklaring De privacyverklaring van Digistore24 vindt u hier: https://www.digistore24.com/dataschutz

Promolinks / Inhoudslinks

Op onze website gebruiken wij verschillende links naar aanbiedingen van Digistore24. Het doel van de links is om uw aandacht te vestigen op producten die voor u interessant zijn.

Sommige van deze links zijn links naar het domein digistore24.com van Digistore24 GmbH.

Als u op een van de links klikt, roept u een website op op de Digistore24-server.

Onze server verzendt in deze context geen gegevens naar Digistore24, maar de gegevens worden - zoals bij elke website-oproep - van uw webbrowser naar Digistore24 verzonden. Wij hebben geen invloed op de mate waarin uw webbrowser gegevens doorgeeft aan Digistore24.

Voor meer informatie over de reikwijdte van Digistore24 met gegevens uit website-oproepen, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Digistore24: https://www.digistore24.com/dataschutz

Generator voor gelieerde advertenties

De gelieerde advertentiemediagenerator maakt het automatisch maken van advertentiemedia mogelijk. Het biedt een invoerveld waarin u uw Digistore24-ID kunt invoeren. Hiermee krijgt u reclamemateriaal waarmee u snel en eenvoudig reclame kunt maken voor producten en diensten.

Naast bovenstaande wordt er - afhankelijk van jouw input - gecontroleerd of er sprake is van een affiliate partnership. Raadpleeg de privacyverklaring van Digistore24 voor meer informatie: https://www.digistore24.com/dataschutz

Impressum: Text
bottom of page